Kanalizacja i odprowadzanie ścieków zgodne z prawem

Odprowadzanie ścieków musi odbywać się zgodnie z prawem i z użyciem legalnych technologii i metod. Trzeba też pamiętać, że inne przepisy stosuje się w przyłączaniu domu do istniejącego systemu kanalizacji, a inne, gdy nie jest to możliwe. Bez względu na okoliczności warto stosować urządzenia uznanych producentów.

Kanalizacja zgodna z prawem
Fot. 1. Przepompownia Aqualift F Compact w wersji do zabudowy w płycie podłogowej

Ścieki – najważniejsze akty prawne

Obowiązujące w Polsce Prawo wodne wyróżnia trzy rodzaje ścieków: ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe. W wypadku mieszkania w budynku wielorodzinnym mamy do czynienia z pierwszym rodzajem, w domu jednorodzinnym z drugim. Prawo wodne zakazuje też wprowadzania bezpośrednio ścieków do ziemi i wód oraz nakłada obowiązek ich oczyszczania.

Z kolei aktami prawnymi, które będą dla istotne w sytuacji, gdy chcemy połączyć domową kanalizację z ogólnym system lub wybudować przydomową oczyszczalnię, będą Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W pierwszej znajdziemy zapis o obowiązku utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości oraz o przyłączeniu działki do sieci kanalizacyjnej jako metodzie pozbywania się ścieków. W drugiej zapisano, że podstawą do odprowadzania ścieków jest zawarcie pisemnej umowy między odbiorcą a przedsiębiorstwem wod-kan. Opisuje ona zakaz wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji opadowej. Definiuje również kary za złamanie przepisów – może to być ograniczenie wolności lub grzywna do 10 000 zł.

REKLAMA

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy nieruchomość znajduje się poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej. W tym wypadku konieczne jest zapewnienie przydomowego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków, które później będą odbierane przez gminę. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest prawnie do prawidłowej gospodarki ściekowej, a uchylanie się od tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Ochrona przeciwzalewowa – co mówi prawo?

Obecnie polskie Warunki Techniczne zawierają zapis, że wpust do kanalizacji powinien być zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym, jeśli wymagają tego lokalne warunki, a urządzenia przeciwzalewowe powinny być zgodne z wymogami dotyczącymi ich polskiej normy. Nie jest jednak wykluczone, że nie pojawią się nowe przepisy, które będą odnosić się do zabezpieczenia budynku przed zalaniem. Przyczyną mogą być zmiany klimatu, które prowadzą do zwiększenia intensywności opadów. Istniejąca kanalizacja nie była projektowana na tak obfite opady jak obecnie, co prowadzi w bardzo wielu sytuacjach do jej niewydolności, a następnie do wystąpienia przepływu zwrotnego w budynku.

Jak należy się prawidłowo zabezpieczyć przed taką sytuacją? Na początek trzeba ustalić poziom zalewania, czym zajmują się doradcy projektowo- techniczni lub odpowiednie służby (najczęściej przedsiębiorstwo wodociągowe). Pozwoli to dobrać jeden z sześciu typów urządzeń przeciwzalewowych określonych w normie EN 13564. Wybór jest wypadkową wielu czynników – położenia i przeznaczenia budynku, stanu instalacji czy rodzaju ścieków.

Źródło: Kessel

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *