Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1664FC

Złożoność współczesnych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych jest coraz większa.

Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1664FC

 

Fluke – producent profesjonalnych przyrządów pomiarowych – od wielu lat dostarcza wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych. Teraz na rynek wprowadza najnowszą generację tego urządzenia, serię Fluke 1660. Testery w tej wersji wyposażone są w rozwiązania, które znacznie przyspieszają pracę pomiarowców, czynią ją jeszcze bardziej bezpieczniejszą i łatwiejszą w codziennej organizacji.

Testery Fluke 1660 spełniają wszystkie wymagania europejskiej normy EN 61557 określającej w swej części 10 wymagania wielofunkcyjnych urządzeń pomiarowych do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Pozwalają na dokonywanie pomiarów:

REKLAMA

  • napięcia (True RMS) i częstotliwości zasilania,
  • rezystancji izolacji,
  • ciągłości obwodu,
  • impedancji pętli i spodziewanego prądu zwarcia,
  • wyłącznika różnicowo-prądowego (czasu zadziałania i prądu wyzwolenia),
  • rezystancji uziemienia,
  • sprawdzania kolejności faz.
Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1664FC

Oprócz tych standardowych funkcji, wynikających ze wspomnianej normy, model Fluke 1664FC (jest to najbardziej zaawansowany model z całej serii) wprowadza zupełnie nowe rozwiązania do tego typu urządzeń.
Fluke 1664FC jest jedynym dostępnym na rynku testerem z funkcją „wstępnego testu izolacji” (Pretest). Pretest jest wykonywany przy pomiarze rezystancji izolacji. W przypadku wykrycia odbiorników podłączonych do testowanego obwodu test izolacji zostaje natychmiast przerwany i wygenerowany jest odpowiedni komunikat graficzny i dźwiękowy. Ta opatentowana przez Fluke funkcjonalność zabezpiecza przed uszkodzeniem urządzeń podłączonych do testowanego układu i tym samym chroni operatora przed skutkami popełnienia kosztownego błędu w trakcie dokonywania pomiarów.
Kolejną nowinką techniczną, bardzo znacznie wpływającą na skrócenie czasu wykonywania pracy jest tryb pomiarowy Auto Test. W trybie tym pojedyncze przyciśnięcie przycisku testowego wyzwala sekwencję automatycznie następujących po sobie pomiarów. Wykonywanych jest 5 wymaganych testów, tj.: sprawdzenie linii (L-N), pomiar impedancji pętli zwarcia (bez wyzwolenia wyłącznika różnicowo-prądowego, z wyznaczeniem spodziewanego prądu zwarcia PSC i prądu doziemienia PEFC, a także z pomiarem rezystancji uziemienia RE metodą pętli), sprawdzenie wyłącznika różnicowo-prądowego (prądu i czasu wyzwolenia) oraz test rezystancji izolacji (dla L-PE oraz co jest nowością dla L-N i N-PE). Szacuje się, że stosowanie trybu Auto Testu skraca czas pomiarów nawet do 40% w stosunku do testerów poprzedniej generacji Fluke, o których należy nadmienić, że i tak były jednymi z najszybszych na rynku. W trybie Auto Test funkcja Pretest oraz Zmax są zawsze włączone.
Następnym wyróżnikiem wielofunkcyjnego testera Fluke 1664FC jest włączenie go do rodziny urządzeń Fluke Connect — bezprzewodowych narzędzi diagnostycznych komunikujących się za pośrednictwem aplikacji Fluke Connect. Ta darmowa aplikacja dostępna na systemy Android lub iOS umożliwia bezprzewodowe (Bluetooth) przesyłanie wyników przeprowadzonych pomiarów pomiędzy testerem a smartfonem. Aplikacja umożliwia podgląd z poziomu ekranu telefonu wyników z rozbiciem na każdy przeprowadzony test i podgląd nastaw miernika z jakimi dokonano testu. Fluke Connect jest rozwiązaniem opartym na chmurze, co pozwala na przesyłanie danych pomiarowych on-line, ich współdzielenie z innymi użytkownikami oraz archiwizowanie. Zapisane w ten sposób dane mogą być pobrane z Fluke Colud™ i wykorzystane do tworzenia raportów za pomocą oprogramowania Fluke DMS.

Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1664FC

Niezależnie od technologii Fluke Connect testery serii 1660 zostały wyposażone w wewnętrzną pamięć umożliwiającą zapamiętanie do 3000 wyników pomiarów. Na informacje przechowywane dla każdego pomiaru składa się funkcja pomiarowa oraz wszystkie wybierane przez użytkownika nastawy testera. Dane z pamięci mogą być zgrane za pomocą łącza IR do komputera, a następnie przeglądane i raportowane przy wykorzystaniu opcjonalnego oprogramowania Fluke DMS.
Nowością jest również funkcja pamięci Zmax. Funkcja ta porównuje wiele zmierzonych impedancji pętli/linii i zachowuje w pamięci największą z nich. Gniazda znajdujące się w jednym obwodzie mogą zostać przetestowane kolejno, a maksymalna wartość zmierzonej impedancji zostanie zachowana w pamięci.
Ciekawą funkcją jeszcze bardziej przyspieszającą prace pomiarowe jest możliwość ustawienia urządzenia w tryb automatycznego uruchamiania testów. Miernik rozpocznie pomiar zaraz po wykryciu napięcia sieciowego (czyli po włożeniu wtyczki do gniazdka) bez konieczności naciskania przycisku Test.

Oprócz opisanych powyżej zastosowanych nowych rozwiązań wprowadzonych do Fluke 1664FC, posiada on wszystkie funkcjonalności testerów poprzedniej generacji. Przy dokonywaniu pomiarów napięcia oraz impedancji pętli z wykorzystaniem przewodu sieciowego, tester rozpoznaje ewentualną zamianę przewodów fazowego i neutralnego w gniazdku. Wewnętrznie dokonuje zamiany biegunowości i bez konieczności przepinania przewodów, czy stosowania dodatkowych adapterów dokonuje pomiaru. Również przy użyciu tego samego przewodu pomiarowego, bez konieczności zmian połączeń możliwy jest pomiar napięć L-PE oraz N-PE. W trakcie pomiaru napięcia równocześnie mierzona jest częstotliwość sieci zasilającej. Oba wyniki pomiarów, napięcia i częstotliwości podawane są jednocześnie na wyświetlaczu.

Pomiar impedancji pętli zwarcia możliwy jest w dwóch trybach: bez wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego lub z jego wyzwoleniem. Przy dokonywaniu pomiarów impedancji pętli zwarcia w trybie bez wyzwolenia tester wyznacza nam również: spodziewany prąd zwarcia PSC i prąd doziemienia PEFC, podaje impedancję linii (L-N) oraz maksymalną zapamiętaną impedancję Zmax, a także wyznacza rezystancję uziemienia RE metodą pętli. Dane te możemy odczytać przewijając wyświetlacz główny lub korzystając z aplikacji Fluke Connect. Drugi tryb pomiaru impedancji pętli zwarcia (z wyzwoleniem wyłącznika) wykorzystuje silny prąd probierczy. Stosowanie tego trybu w obwodach bez różnicówek wpływa na skrócenie czasu dokonywania pomiarów. Tryb wysokoprądowy pozwala nam również na pomiar małych wartości impedancji krótkich obwodów. W zakresie do 10Ω tester Fluke 1664FC dokonuje pomiarów z rozdzielczością mΩ. Za pomocą Fluke 1664FC możemy także dokonać sprawdzenia poprawności działania wyłączników różnicowo-prądowych (RCD) zainstalowanych w testowanej instalacji. Możemy sprawdzić szybkość zadziałania wyłącznika oraz wartość prądu upływnościowego wyzwalającego wyłącznik. Opisywany tester instalacji został przystosowany do pracy ze wszystkimi typami wyłączników RCD występującymi na rynku, tj. typu AC, A, G (krótko-zwłoczny), S (selektywny) oraz B i B+ (ze składową stałoprądową). Tester posiada możliwość nastawy prądu wyzwolenia w zakresie od 10mA do 1A, co ma znaczenie przy badaniu nastawnych członów różnicowych wyłączników mocy. Nastawie ulega także faza prądu pomiarowego 0º lub 180º, gdyż z konstrukcji wyłączników RDC wynika ich różna czułość w różnych fazach. Testowanie wyłączników różnicowo-prądowych Fluke 1664FC rozpoczyna od wykonania przed-testu mającego na celu sprawdzenie, czy test główny nie spowoduje przekroczenia wartości napięcia 50V lub 25V. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wyposażenie testera w automatyczny tryb pomiaru czasu zadziałania wyłącznika RCD, co znacząco ułatwia i przyspiesza wykonanie tego testu. W trybie Auto miernik wykonuje sześć testów (1/2x, 1x, 5x prąd znamionowy w fazie i przeciw-fazie) w jednym cyklu. Oznacza to, że osoba wykonująca test nie musi powracać do miejsca wykonywania pomiarów po każdym wyzwoleniu wyłącznika RCD. Tester wykrywa powrót napięcia po ponownym załączeniu wyłącznika i wykonuje kolejną sekwencję testu. Wyniki pomiarów są zapisywane w pamięci urządzenia, a tester sam interpretuje wyniki dokonanych pomiarów. Oprócz zapisanych zmierzonych wartości zawraca nam informację typu PASS/FAIL (wynik pozytywny/negatywny) dla testowanego wyłącznika różnicowo-prądowego.

Podczas pomiaru rezystancji izolacji aparat sprawdza testowane obwody pod kątem wystąpienia w nich napięcia. Jeżeli w obwodzie zostanie wykryte napięcie powyżej 30V, to test rezystancji izolacji zostanie natychmiast przerywany. W trakcie wykonywania pomiarów rezystancji izolacji podwójny wyświetlacz wskazuje wartość zmierzonej rezystancji oraz nastawionego napięcia testowego. Jeśli mierzona rezystancja izolacji nie spełnia wymogów, to napięcie pomiarowe jest automatycznie redukowane tak, aby ograniczyć prąd pomiarowy do bezpiecznego zakresu. Fluke 1664FC oprócz standardowych napięć testowych, tj. 250V, 500V i 1000V posiada jeszcze dwie nastawy 50V i 100V, które umożliwiają przeprowadzanie testów w instalacjach telekomunikacyjnych. Nowością jest, że Fluke 1664FC posiada możliwość sprawdzania izolacji nie tylko pomiędzy standardowo mierzonymi przewodem fazowym i przewodem ochronnym (L-PE), ale również pomiędzy L-N i N-PE.

Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke dostarczany jest z sondą pomiarową (TP165X) wykorzystywaną przy pomiarze rezystancji izolacji. Sonda ze specjalnie zaprojektowanym przyciskiem uruchamiającym test umożliwia dokonywanie pomiarów jedną ręką w trudno dostępnych miejscach, ograniczając przy tym ryzyko bezpośredniego dotknięcia elementów czynnych napięciowo. Sonda ta zasilana jest bezpośrednio z miernika i nie wymaga stosowania dodatkowych baterii. Jest to unikatowe rozwiązanie oferowane przez Fluke. Razem z urządzeniem dostarczany jest również adapter zerowania, który umożliwia szybkie kompensowanie rezystancji przewodów pomiarowych lub kabla sieciowego, co jest niezbędne podczas pomiaru impedancji pętli, impedancji linii, czy testu ciągłości obwodu. Tester zapisuje zmierzoną wartość rezystancji przewodów pomiarowych w swej pamięci, a następnie uwzględnia tę wartość w wynikach dokonywanych pomiarów. Wartość rezystancji przewodów przechowywana jest w pamięci urządzenia także po wyłączeniu jego zasilania, więc nie ma konieczności powtarzania tej operacji, gdy testera używamy w tej samej konfiguracji.
Przy pomocy Fluke 1664FC możemy także, w dwojaki sposób, dokonać pomiaru rezystancji uziemienia. Pierwszy ze sposobów jest wykorzystaniem metody technicznej. Do przeprowadzenia pomiaru tą metodą konieczne jest zastosowanie opcjonalnego zestawu dwóch sond z długimi przewodami pomiarowymi (ES165X). Tester ma zabezpieczenie wstrzymujące pomiar, jeśli napięcie wykryte między sondami pomiarowymi wynosi powyżej 10V. Drugi sposób pomiaru RE, jaki udostępnia Fluke 1664FC, to pomiar rezystancji uziemienia metodą pętli, czyli poprzez pomiar składnika rezystancji uziemienia całkowitej rezystancji pętli.

Fluke jest producentem bardzo mocno stawiającym nacisk na aspekty bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania pomiarów elektrycznych. Realizuje to poprzez wprowadzenie szeregu rozwiązań czuwających nad bezpieczeństwem użytkowników. Jednym z takich rozwiązań jest konstrukcja przycisku testu znajdującego się na pulpicie urządzenia. Przycisk otoczony jest metaliczną płytką dotykową Earth Volts Touchpad, która pozwala kontrolować potencjał pomiędzy osobą obsługującą i przyłączem ochronnym PE testera. Jeśli napięcie płytki przekroczy poziomu 50V włącza się sygnalizacja potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Do rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo należą także wspomniane już wykrywanie napięcia w przypadku pomiarów ciągłości i rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia, czy funkcja Pretest.
O wydajności urządzenia oprócz jego parametrów elektrycznych stanowi także mechaniczna konstrukcja. Wielofunkcyjne testery instalacji serii 1660 podobnie jak inne produkty Fluke, wykonane są z dbałością o ergonomię użytkowania. Posiadają one duży, przejrzysty wyświetlacz, umożliwiający bezpośredni wgląd do wielu opcji i wyników pomiarowych poprzez możliwość przewijania ekranu. Wyświetlacz ma funkcję podświetlenia oraz bardzo szeroki kąt widzenia.
Do nastawienia poszczególnych funkcji pomiarowych służy wygodne pokrętło. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania uniknięto skomplikowanego, wielopoziomowego menu, a zastosowane opisy poszczególnych funkcji wraz z uniwersalnymi symbolami graficznymi czynią tester bardzo czytelnym i łatwym w obsłudze.
Opisywany przyrząd ma unikalny, ergonomiczny, zakrzywiony kształt, co przy przenoszeniu na miękkim pasku zawieszonym na szyi powoduje, że posługiwanie się nim przez dłuższy czas nie jest uciążliwe. Wpływa na to również jego niewielka waga – około 1,3 kg. Rozwiązanie z zawieszeniem testera na szyi i wykorzystaniem paska biodrowego daje dodatkowo użytkownikowi komfort wolnych rąk i swobodę poruszania się.

Tester Fluke serii 1660 jest urządzeniem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, z atestem upadku z wysokości 1 metra oraz stopniem ochrony obudowy IP40. Miernik jest zasilany przez 6 baterii typu AA i w sposób ciągły monitoruje stan ich napięcia. Przy spadku napięcia poniżej 1V/ogniwo na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat. Jako zamiennik standardowych baterii dopuszczalne jest stosowanie akumulatorów NiCd lud NiMH.
W standardowy zakres dostawy, oprócz wielofunkcyjnego testera Fluke 1664FC wchodzą: sztywna skrzynka do trwałego przenoszenia i przechowywania urządzenia, miękki pasek do zawieszenia aparatu na szyi, pasek biodrowy, przewód sieciowy z wtyczką dostosowaną do standardu występującego na rynku polskim (Schuko), sonda pomiarowa sterowana przyciskiem, adapter zerowania, zestaw sond pomiarowych, zestaw przewodów z gniazdami bananowymi, zestaw dużych zacisków krokodylkowych, komplet baterii alkalicznych oraz szybki kurs użytkowania testera i szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim na CD.

Opisane nowatorskie funkcje pomiarowe oraz sprawdzona od wielu lat konstrukcja prezentowanego urządzenia sprawia, że jest ono najbardziej wydajnym i bezpiecznym urządzeniem pomiarowym dostępnym na rynku, służącym do wykonywania kompleksowych pomiarów instalacji elektrycznych.

Więcej informacji na temat całej serii wielofunkcyjnych testerów Fluke serii 1660 można znaleźć na stronie producenta www.fluke.pl

Autor: Piotr Koracki, Fluke Europe B.V.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *