Eksperci komentują europejską dyrektywę energetyczną

Urzędnicy w Polsce i Unii Europejskiej coraz większy nacisk kładą na zmniejszenie zużycia energii. Zgodnie z dyrektywami unijnymi rok 2020 będzie przełomowy – zużycie energii pierwotnej ma zostać zmniejszone do tego czasu o 20%. Dodatkowym założeniem jest wprowadzenie obowiązku budowania na terenie wszystkich państw UE, w tym Polski, domów o niemal zerowym zużyciu energii. W tym procesie istotną rolę odgrywają efektywne systemy ogrzewania i chłodzenia.

Eksperci komentują europejską dyrektywę energetyczną

Zrównoważone użytkowanie energii zaczyna być coraz bardziej naglądą kwestią. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej może przynieść wymierne korzyści nie tylko poszczególnym państwom UE, ale także indywidualnym osobom. W większej skali wpłynie na poprawę konkurencyjności gospodarki, stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw. Poprawa efektywności energetycznej to również lepsze wykorzystanie zasobów energetycznych, a co za tym idzie, uniezależnienie się od często droższego importu. Ostatnim ogniwem tego łańcucha jest obniżona emisja dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, bo wpłynie na poprawę jakości życia nas wszystkich.

Mając na uwadze wszystkie wymienione wyżej aspekty, Parlament Europejski i Rada UE uchwaliły dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej (2012/27/UE), której podstawowym celem jest zmniejszenie do 2020 roku zużycia energii pierwotnej o 20% oraz przygotowanie korzystnych warunków do dalszej poprawy efektywności po tym terminie. W ramach dyrektywy, każde państwo członkowskie jest zobowiązane do wprowadzenia regulacji zobowiązujących do oszczędzania energii, mających na celu obniżenie zużycia energii końcowej o 1,5% rocznie. Urzędnicy położyli duży nacisk na promowanie efektywności ogrzewania i chłodzenia oraz systemów opartych na kogeneracji, czyli wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i użytkową energię cieplną.

REKLAMA


“Państwa członkowskie Unii Europejskiej już teraz zobowiązane są do stworzenia i wprowadzenia w życie założeń efektywności energetycznej w ścisłym horyzoncie czasowym do roku 2020 (Dyrektywa 20/20/20). Oznacza to m.in. osiągnięcie poziomu oszczędności energii pierwotnej w wysokości 20% w stosunku do zużycia liczonego za rok 2007, redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% i zapewnienie, że 20% energii końcowej brutto będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do potwierdzania korzystnych właściwości energetycznych swoich budynków odpowiednimi świadectwami energetycznymi. To argumenty za wyborem instalacji grzewczych, zapewniających zwiększoną efektywność energetyczną instalacji z grzejnikami w systemach niskotemperaturowych. Wspomniane cele efektywności energetycznej dotyczą przede wszystkim budownictwa, odpowiedzialnego za 40% całościowego zużycia energii w Europie.” – wyjaśnia Mikko Iivonen, Dyrektor ds. Technicznych i Normalizacji w Rettig ICC.

Eksperci komentują europejską dyrektywę energetyczną

Każdy z nas powinien pamiętać o energooszczędności w codziennym życiu, ale długofalowe podejście do tego zagadnienia może okazać się szczególnie opłacalne dla osób planujących budowę własnego domu. Mowa nie tylko o bieżącym obniżeniu kosztów ogrzewania nieruchomości, ale także możliwości uzyskania dodatkowych środków na budowę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów na wznoszenie lub zakup energooszczędnych budynków. Spełniająć ściśle określone warunki, można uzyskać nawet 30 tysięcy złotych brutto do domu energooszczędnego w standardzie NF40 i do 50 tysięcy złotych brutto do domu energooszczędnego w standardzie NF15. Program jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, tym bardziej że zgodnie z inną dyrektywą unijną (2010/31/UE) od roku 2020 budowanie domów o niemal zerowych zużyciu energii będzie obowiązkowe.

“Oszczędność zużycia energii jest kluczową kwestią dla każdego, w szczególności w budownictwie. W Europie, domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej muszą uwzględniać coraz surowsze wytyczne odnośnie efektywności energetycznej – Dyrektywy Unii Europejskiej EPBD 2002/91/EC i nowelizacja 2010/91/EC wymagają wprowadzenia certyfikacji poziomów zużycia energii dla właścicieli i najemców nieruchomości. Dodatkowo, państwa członkowskie UE zobowiązane są do stworzenia i wprowadzenia w życie celów efektywności energetycznej w ścisłym horyzoncie czasowym do roku 2020 (Dyrektywa 20/20/20).“ – tłumaczy Mikko Iivonen.

Eksperci komentują europejską dyrektywę energetyczną

“Kraje europejskie wprowadzają własne, lokalne wytyczne, których celem jest poprawa efektywności energetycznej, wg indywidualnych ustaleń pomiędzy UE i każdym państwem członkowskim. Pomimo różniących się celów i wartości dla poszczególnych krajów, obserwuje się w całej Europie spadkowy trend w zużyciu energii. Niektóre cele są wyjątkowo surowe, bazując na – traktowanej priorytetowo – tendencji do zwiększania udziału źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ustalenia te są przyczyną silnej presji, wywieranej na właścicieli budynków, odnośnie redukcji zużycia energii w stopniu wyższym, niż wymagany przez państwowe wytyczne. W całej Europie trend zwiększania efektywności energetycznej wynika również z innych przyczyn. Ceny paliw kopalnych wykazują ciągłą tendencję wzrostową, a zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego zmniejszają się, powodując wzrost ich wartości.”

Nie bez znaczenia w całym procesie jest coraz większa świadomość ekologiczna europejskiej opinii publicznej. Konsumenci coraz częściej wybierają rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku. Analizując te zachowania, firma Rettig Heating przeprowadziła kilkuletnie, szeroko zakrojone badania dotyczące zapotrzebowania energetycznego budowanych współcześnie budynków oraz optymalizacji systemów grzewczych pod kątem jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii. Wyniki tych badań, wraz z obszernym poradnikiem dotyczącym optymalizacji systemów ogrzewania pod hasłem „Purmo Clever Heating Solutions” można przeczytać on-line lub pobrać na stronie www.purmo.pl.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *