Pieniądze z nieba – dofinansowywanie instalacji solarnych

Chcesz zagonić słońce do roboty? Nie jest to z pewnością łatwe. Za to od połowy czerwca może być dużo tańsze. Wystarczy odrobina samozaparcia i cierpliwości w wypełnianiu biurokratycznych procedur.

Pieniądze z nieba - dofinansowywanie instalacji solarnych

17 czerwca 2010 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z bankami umowy ws. dopłat ze środków Funduszu do kredytów udzielanych przez te banki odbiorcom indywidualnym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Dopłata do kredytu wyniesie 45% kosztów brutto poniesionych przez inwestora. Nie mogą one jednak przekroczyć limitu 2,5 tys. zł na metr kwadratowy zainstalowanych kolektorów. Po pieniądze z NFOŚiGW mogą sięgnąć osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, których budynki nie są przyłączone do sieci ciepłowniczej. Kredyty z 45% dotacją NFOŚiGW będą oferowane w 4,5 tysiąca placówek bankowych na terenie całego kraju. Lista banków udzielających kredytów z dopłatą znajduje się na stronie internetowej Funduszu.

Czy to się opłaca?

Każdy z nas korzysta z ciepłej wody. Każdy z nas wie również, jak droga jest to przyjemność. Dlatego każdy sposób pozwalający na oszczędności wart jest uwagi. Takim sposobem jest montaż kolektorów słonecznych wykorzystujących „niebiańską energię” do ogrzewania wody.
Montaż instalacji do solarnego ogrzewania wody jest inwestycją kosztowną, zwracającą się nawet po kilkunastu latach. Dlatego 45% dopłata bardzo uatrakcyjni tę formę oszczędzania energii. Jeżeli dołożymy do tego fakt, że tradycyjne źródła energii (węgiel, gaz, olej opałowy, prąd) z roku na rok będą coraz droższe decyzja o montażu kolektorów słonecznych nabiera większego sensu.

REKLAMA


Jak to zrobić?

Pieniądze pochodzące z dopłaty można wykorzystać w każdym z etapów inwestycji. Mogą być przeznaczone zarówno na sporządzenie projektu budowlano- wykonawczego, zakup urządzeń jak i ich montaż. Procedura ich zdobycia jest stosunkowo prosta – beneficjent składa w jednym z banków biorących udział w programie wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Wraz z wnioskiem o dotację należy złożyć komplet dokumentów (ich listę publikuje na swych stronach NFOŚiGW). Po akceptacji wniosków przez bank podpisujemy umowę kredytu z dotacją. Po zrealizowaniu inwestycji podpisujemy z wykonawca protokół końcowego odbioru i przekazania przedsięwzięcia do eksploatacji. Jeżeli wykonawca nie posiada uprawnień budowlanych, protokół podpisywany jest również przez inspektora nadzoru. Następnie przedstawiamy w banku ten protokół wraz z fakturami (możliwe jest uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą). Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) zgodnie z umową kredytu i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej (wypłaconej bezgotówkowo) kwoty kredytu. Musi to nastąpić w ciągu 2 miesięcy od otrzymania przez bank protokołu ostatecznego odbioru.

Tabela 1. Okres zwrotu inwestycji [w latach]
    Prąd Olej opałowy Gaz Węgiel
Dom – 3 osoby Bez dotacji 10 18 26 36
Z dotacją 45% 6 10 13 20
Dom – 5 osób Bez dotacji 9 17 22 33
Z dotacją 45% 5 10 12 19
Wspólnota mieszkaniowa Bez dotacji 9 16 21 31
Z dotacją 45% 5 9 11 17
Źródło: NSOŚiGW

Nie tylko energia słoneczna

Uruchamiany właśnie program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne jest trzecią częścią strategii finansowego wspierania przez NFOŚiGW inwestycji w odnawialne źródła energii. Część pierwsza obejmuje ofertę preferencyjnych pożyczek na duże inwestycje w OZE (energia wiatru, wody, geotermalna), których koszt przekracza 10 mln zł. Drugą częścią są programy pożyczkowe realizowane w partnerstwie z 10 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a przeznaczone na realizację przedsięwzięć mniejszych, których koszt zamyka się w przedziale 0,5 – 10 mln zł. Narodowy Fundusz przygotowuje również dwa kolejne programy skierowane do inwestorów indywidualnych. Będą one wspomagać budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych. Program dopłat do kolektorów słonecznych jest częścią większej strategii wspierania proekologicznych działań związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Strategia realizowana jest na różnych szczeblach administracji, swoje programy realizują m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To ostatnie sprawuje pieczę nad 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO), których działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Suma budżetów wszystkich RPO na lata 2007- 2013 wynosi blisko 17 mld euro, z czego od 0,5 do 1,5% budżetów RPO przeznaczone jest na wsparcie finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii. Ministerstwo odpowiada za koordynację przygotowania i monitoring programów regionalnych, których opracowanie i wdrażanie powierzono zarządom poszczególnych województw. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, po to aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna.

Procedura uzyskania kredytu z dopłatą NFOŚiGW
1) Należy zgłosić się do banku z wnioskami:
a. o udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej oraz
b. o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu.
2) Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż instalacji.
3) Aby otrzymać dopłatę z NFOŚiGW, (45%), gdy instalacja będzie gotowa, musi zostać przeprowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego.
4) Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji, wszystkie faktury za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji należy przedłożyć w banku.
UWAGA:
Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotacje i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem. Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu, o czym beneficjenci musza pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.

Informacje u źródła

Aby szerzej opisać choć część możliwości, jakie dają programy wsparcia oferowane przez różne instytucje potrzeba by dużo więcej miejsca, niż mamy w naszej gazecie. Dlatego wszystkim zainteresowanym inwestowaniem w „zieloną energię”, zarówno dla potrzeb własnych, jak i w celach biznesowych polecamy zapoznanie się z witryną internetową oze.nfosigw.gov.pl. Strona ta ma za zadanie ułatwić zainteresowanym osobom uporządkowanie wiedzy nt. źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). W sposób prosty i przystępny przedstawiono na niej podstawowe informacje o instrumentach finansowych już istniejących oraz planowanych do wdrożenia, których zadaniem jest wsparcie inwestycji wykorzystujących energię słońca, wiatru i wody.

oprac. Red.
na podst. materiałów NFOSIGW

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *