Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – wciąż czekamy

Wspólne Stanowisko siedmiu organizacji branży grzewczej: Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (PSPC) i Stowarzyszenia Klaster 3×20, Polska Korporacja Techniki SGGiK, Polskiej Izby Biomasy i Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej w sprawie przedłużania się prac nad wprowadzeniem Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Od kilku miesięcy toczy się dyskusja na temat kształtu i zapisów zawartych w projekcie Ustawy o OZE. We wspólnym stanowisku SPIUG, PORT PC, PSPC i Klaster 3×20 z 20 sierpnia 2012 r. wyrażone zostało zaniepokojenie faktem braku mechanizmów dotyczących wytwarzania ciepła w oparciu o OZE w projekcie Ustawy. Naszym zdaniem, pomimo braku zapisów dotyczących wytwarzania ciepła w oparciu o OZE w źródłach rozproszonych, zaproponowany projekt można nazwać bardzo odważnym czy wręcz rewolucyjnym, jeśli chodzi o rozwój wytwarzania energii elektrycznej w rozproszonych OZE. W tej sytuacji, aby nie opóźniać procesu legislacyjnego partnerskie organizacje – sygnatariusze tego stanowiska zadeklarowali, że w przyszłym roku wystąpią z inicjatywą stworzenia w Polsce wzorem np. Niemiec, Szwecji czy Szwajcarii osobnej regulacji prawnej dotyczącej tylko wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii. Liczymy w tym zakresie na poparcie pozostałych organizacji działających w branży instalacyjno-grzewczej i energetyki odnawialnej, jak także sfery rządowej. Warto przypomnieć, że zużycie ciepła i chłodu w stanowi w Polsce najwyższy udział w bilansie zużycia energii pierwotnej i wynosi około 40%. Jest to o tyle bardzo istotne, ponieważ wprowadzenie ciepła do „obowiązku” rozliczeniowego wynikającego z dyrektywy 2009/28/WE umożliwi bardzo bezpieczne pokrycie ubytków związanych z redukcją „współspalania” (redukcja powinna być radykalna).

Organizacje związane z branżą grzewczą oczekują na niezwłoczne uchwalenia aktu prawnego, który jest Polsce bardzo potrzebny i na który wszyscy zainteresowani w naszym Kraju niecierpliwie czekają. Pomimo zawartych w Projekcie pewnych niedoskonałości, które można w prosty sposób szybko usunąć, zapewniając spójność zawartych w tym akcie prawnym zapisów z nadzieją przyjmujemy fakt skierowania projektu ustawy o OZE do Rady Ministrów i z zadowoleniem witamy niektóre nowe elementy systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej, wprowadzone do aktualnej wersji projektu ustawy.

REKLAMA


Naszym zdaniem, w kwestiach zasadniczych projekt ustawy o OZE w zasadzie realizuje wytyczne dyrektywy 2009/28/WE o promocji odnawialnych źródeł energii i Krajowego Planu Działań. Proponowane w projekcie Ustawy zapisy, mogą pozwolić po raz pierwszy w historii wesprzeć rozwój produkcji energii elektrycznej oraz skutecznie zainicjować rozwój rynku prosumenckiego i umożliwić tworzenie kluczowych elementów inteligentnych sieci, oraz w krótkiej perspektywie czasu, stworzyć realne uzupełnienie deficytu energii wynikającego z wyłączania przestarzałych bloków energetycznych i dekapitalizacji sieci przesyłowych. Dlatego, zdaniem niżej podpisanych organizacji, jak najszybsze uchwalenie ustawy o OZE leży w interesie wszystkich obywateli naszego kraju i dlatego liczymy, że niezbędne autopoprawki dokonywane obecnie przez Ministerstwo Gospodarki pozwolą na jak najszybsze wejście tej ustawy w życie.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *