Grubość izolacji grzewczych i chłodniczych – poradnik

Każda instalacja, niezależnie czy płynie w niej medium ciepłe czy zimne, powinna mieć zapewnioną optymalną izolację. Oprócz doboru materiału i technologii jej wykonania równie ważna jest jednak jej grubość, zwłaszcza że przepisy dosyć precyzyjnie określają ten parametr, co dla wielu z nas może wcale nie być oczywiste.

Fot. 1. Każda instalacja, bez względu na to czy płynie w niej ciepłe czy zimne medium, powinna mieć zapewnioną izolację optymalnej grubości. Fot.: ArmacellFot. 1. Każda instalacja, bez względu na to czy płynie w niej ciepłe czy zimne medium, powinna mieć zapewnioną izolację optymalnej grubości.
Fot.: Armacell

Parametry takie jak rodzaj czy grubość zastosowanej otuliny mają olbrzymie znaczenie dla prawidłowego działania instalacji i minimalizację strat energii. Udając się do specjalistycznego sklepu z izolacjami technicznymi czy zlecając zakup otuliny firmie wykonawczej, każdy właściciel domu mieszkalnego czy budynku użytkowego powinien mieć świadomość, że to jak gruba jest otulina precyzyjnie określają regulacje budowlane. I mimo że czasem kuszący jest wybór cieńszego (i tańszego) materiału, powinniśmy unikać takiego rozwiązania nie tylko ze względu na konflikt z przepisami, ale również dlatego, że niedostateczna izolacja powoduje znaczne straty energii na przestrzeni lat.

Jak zatem regulacje określają grubość izolacji? Obowiązujące „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” określa minimalną wartość tego parametru w zależności od średnicy rury, którą chroni otulina. I tak dla przewodu lub komponentu, którego wewnętrzna średnica jest mniejsza niż 22 mm, minimalna grubość izolacji cieplnej to 20 mm, jednak już dla rur grubszych niż 100 mm parametr ten powinien wynosić przynajmniej niż 100 mm (szczegóły w tabeli).

REKLAMA


Należy też wziąć pod uwagę, że podane wartości mają charakter wyjściowy. W sytuacji, gdy przewody przechodzą przez przegrody takie jak ściany czy stropy, minimalna grubość izolacji jest mniejsza o połowę od oryginalnych wartości. Podobny przelicznik stosuje się w przypadku przewodów centralnego ogrzewania ułożonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników. Co istotne, przedstawione minima mają zastosowanie dla materiału izolacyjnego o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/(m·K), natomiast gdy współczynnik ten przybiera inną wartość, sytuacja taka wymaga odpowiedniego skorygowania grubości izolacji.

Nie tylko grubość

Grubość izolacji to jeden z kluczowych parametrów izolacji technicznej, ale należy również pamiętać, że nie jest ona jedynym kryterium wyboru otuliny. Tym bardziej, że producenci otulin oferują coraz bardziej zaawansowane wyroby o konkretnym przeznaczeniu. Oczywiście na rynku znajdziemy rozwiązania określane jako uniwersalne, jednak zdecydowanie lepszym wyjściem jest dobranie izolacji dedykowanej konkretnym systemom, o specyficznej tolerancji temperaturowej, jak i chociażby odporności na promieniowanie ultrafioletowe. Przykładem mogą tu być wyroby firmy Armacell. Ich bogaty asortyment i dostępność w różnych grubościach powodują, że oferta ta pozwala dobrać otulinę zarówno zgodnie z przepisami, jak i z miejscem ich zastosowania.

Tab. 1
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m·K) 1)
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy rury wewnętrznej
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów ½ wymagań z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników ½ wymagań z poz. 1-4
7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku 2) 50% wymagań z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 2) 100% wymagań z poz. 1-4
1) Przy zastosowaniu materiału o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplnej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać wymagania minimalne określone w tabeli 1.

Jarema Chmielarski Dyrektor Obsługi Technicznej     Rynku z firmy ArmacellJarema Chmielarski
Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell

Przepisy w służbie oszczędności

Stojąc przed wyborem: izolacja grubsza czy cieńsza, na szali stawiamy cenę otuliny i jej właściwości termoizolacyjne. Kupując cieńszą izolację oczywiście jednorazowo wydajemy mniej pieniędzy, jednak idąc tym tokiem myślenia najwięcej oszczędzilibyśmy nie stosując izolacji wcale. Ale czy będzie to rzeczywista korzyść? Odpowiedź brzmi oczywiście „nie”. Nieprawidłowa izolacja oznaczać będzie większe straty energii, a zatem rosnące wydatki w przyszłości.

Z takiego założenia wychodzi również regulator, który w rozporządzeniu określa minimalne grubości izolacji rur centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego. To, co z pozoru może być postrzegane jako utrudnianie życia i niepotrzebną ingerencję w nasze plany budowlane, jest tak naprawdę wymyślone z korzyścią dla nas, mieszkańców domów i właścicieli obiektów użytkowych.

Z pewnością kuszący może wydawać się nam zakup cieńszej, a co za tym idzie tańszej, otuliny, czy to na etapie budowy czy w trakcie późniejszej konserwacji izolacji. Taka gospodarność ma jednak krótkie nogi, bo lata użytkowania źle izolowanej instalacji zweryfikują trafność wyboru i… zmniejszą grubość naszego portfela.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *